Vedtægter for Djurslands Turistforening

Revideret maj 2023

§1 Foreningens navn er Djurslands Turistforening. Foreningen har hjemsted i Norddjurs Kommune.

 §2 Foreningens formål er at arbejde for at styrke og synliggøre turismeoplevelser på Djursland i samarbejde med virksomheder, kommunale myndigheder, organisationer, institutioner, enkeltpersoner og VisitAarhus.

 §3 Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer, institutioner og enkeltpersoner.

Foreningens kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

 §4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt kontingent i indeværende år, med 1 stemme. Afgørelse sker ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et af de fremmødte medlemmer forlanger det. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig begæring fra et flertal af bestyrelsen eller mindst 50 af foreningens medlemmer.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis samt direkte til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Aflæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1 til 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Generalforsamlingen vælger de 5 medlemmer samt de 1 suppleanter. Valgperioden er 2 år, for suppleanter dog 1 år. I et år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i det følgende 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig indenfor 8 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 4 bestyrelsesmøder årligt.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede. Dog skal enten formand eller næstformand være mellem disse.

§6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de to på generalforsamling valgte revisorer.

§7 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages med ¾ flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. I indkaldelsen skal det nævnes, hvis vedtægtsændringer er på dagsordenen.

Hvis et foreningsmedlem har forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også andre forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen.

§8 Opløsning af foreningen kan kun ske således: En beslutningsdygtig bestyrelse skalindkalde til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel. Det skal af indkaldelsen tydeligt fremgå, at dagsordenen er foreningens opløsning.

Forslaget om opløsning af foreningen skal vedtages med ¾ flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Foreningens eventuelle midler overdrages Norddjurs Kommune til turismefremmende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9. maj 2023

 

Rikke Alsbjerg Schøning (formand)              Nina Adamsen (dirigent)