Vedtægter

§ 1                Foreningens navn er Djurslands Turistforening.

Den har hjemsted i Norddjurs Kommune. Der optages også medlemmer fra Syddjurs Kommune.

§ 2                Foreningens formål er at arbejde for turismen på Djursland i samarbejde med virksomheder, kommunale myndigheder, organisationer, institutioner, enkeltpersoner og Destination Djursland

§ 3                Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer, institutioner og enkeltpersoner.

Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4                Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt kontingent i indeværende år, med 1 stemme. Afgørelse sker ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted ved 1 fremmødt medlems forlangende. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig begæring fra et flertal af bestyrelsen eller mindst 50 af foreningens medlemmer.

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis samt direkte meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

                                 1. Valg af dirigent
                                 2. Aflæggelse af årsberetning
                                 3. Aflæggelse af revideret regnskab
                                 4. Fastsættelse af kontingent
                                 5. Behandling af indkomne forslag
                                 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                                 7. Valg af 1. og 2. suppleant
                                 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
                                 9. Eventuelt

                     § 5              Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger de 7 medlemmer samt de to suppleanter. Valgperioden for suppleanter er 1 år, for de øvrige 2 år. I et år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, i det følgende 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor 8 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget varetager den daglige drift af foreningen. Forretningsudvalgets kompetence fastlægges af den nye bestyrelse efter hver generalforsamling med gyldighed for det kommende år.         

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse eller efter begæring fra et flertal af bestyrelsen.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være mellem disse.

 

§ 6                Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de to generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

§ 7                Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages med ¾ majoritet af de på den aktuelle generalforsamling fremmødte medlemmer. I indkaldelsen skal det nævnes, såfremt vedtægtsændringer er på dagsordenen.

Såfremt et foreningsmedlem har forslag til vedtægtsændring, skal dette fremsendes skriftligt til formanden senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også andre forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen.

 

§ 8                Opløsning af foreningen kan kun ske således: En beslutningsdygtig bestyrelse skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig varsel. Det skal i indkaldelsen tydeligt fremgå, at dagsordenen er foreningens opløsning.

Forslaget om opløsning af foreningen skal vedtages med ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Foreningens eventuelle midler overdrages til Destination Djursland til turismefremmende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2016

 

 

   Til Historie                             Tilbage til Om DT